SNS LOGIN
HOT DOG

오늘자 부산 근황 ()

gaji52 0 985 0 0구덕산 안 가본지 1년 정도 넘은 것 같은데오랜만에 갔더니 시약정 데크를 재정비했네요.양가 차례 안 지내니 이렇게 여유로울 수가...즐건 명절 연휴 보내세유!


16959160031096.jpg
16959160035387.jpg
16959160041347.jpg
1695916004739.jpg
16959160052672.jpg
16959160057281.jpg
16959160063651.jpg
1695916006911.jpg
16959160075123.jpg
16959160078771.jpg


0 Comments
제목